- Nhân vật lịch sử

Trần Duệ Tông (1372-1377)

Trần Kính sinh năm Đinh Mùi (1337) lên ngôi lấy hiệu là Trần Duệ Tông, lập em họ Hồ Quý Ly là Lê Thị làm hoàng hậu.

Duệ Tông quyết đoán hơn nhưng không thể làm được gì vì quyền binh vẫn do Thượng hoàng Nghệ Tông nắm giữ.

Năm Giáp Dân (1374) vua cho mở khoa thi tiến sỹ thay cho thi Thái học sinh, lấy được 50 người ban cho áo mũ vinh quy.

Trần Duệ Tông (1372-1377)
Trần Duệ Tông (1372-1377)

Việc nổi cộm nhất dưới thời Duệ Tông là chiến anh với Chiêm Thành. Năm Bính Thìn (1376), quân Chiêm sang đánh Hoá Châu ( Nghệ An). Thấy Chiêm Thành luôn xâm phạm bờ cõi Đại Việt, vua Duệ Tông quyết thân chinh đem quân đi trừng phạt. Vua sai quân dân Thanh Hoá, Nghệ An vận tải 5 vạn thạch lương vào Hoá Châu rồi rước Thượng hoàng dự lễ duyệt binh. Có lẽ vì sợ, Chế Bồng Nga sai người sang cống 15 mâm vàng. Nhưng quan trấn thủ Hoá Châu là Đỗ Tử Bình ỉm đi, rồi dâng sớ nói dối rằng Chế Bồng Nga ngạo mạn, vô lễ, xin vua cử binh đi đánh. Được tin ấy, vua Duệ Tông sai Quý Ly dốc vận lương thực đến cửa biển Di Luân (Quảng Bình) rồi tự dừng quân một tháng để lụyện tập sĩ tốt. Đến tháng Giêng năm Đinh Tị (1377) tiến quân vào cửa Thị Nại (Quy Nhơn) đánh lấy đồn Thạch Kiều và động Kỳ Mang rồi tiến vào Đồ Bàn, kinh đô vua Chiêm.

Xem thêm:

Vua Trần Nghệ Tông

Trần Dụ Tông (1341-1369)

Trần Hiến Tông (1329-1341)

Chế Bồng Nga lập đồn giữ ở ngoài thành, cho người trá hàng nói Chế Bồng Nga đã bỏ thành chạy trốn, xin tiến binh ngay. Duệ Tông tưởng thật, truyền lệnh tiến binh vào thành. Đại tướng Đại Việt là Đỗ Lễ can mãi vua không nghe. Khi quân Việt đến chân thành Đồ Bàn, quân Chiêm từ 4 phía đổ ra đánh. Quan quân thua to. Vua Duệ Tông chết trong đám loạn quân. Bọn Đỗ Tử Bình lĩnh hậu quân, hèn nhát không đem quân lên cứu, Hồ Quý Ly cũng bỏ chạy. Thế mà về kinh Hồ Quý Ly không hề bị trách cứ, Đỗ Tử Bình chỉ phải giáng xuống làm lính mà thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *