Bài tập trắc nghiệm Kim loại

Ôn tập môn Hóa

Câu 1: Theo phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu, để có sản phẩm là 0,1 mol Cu thì khối lương Fe tham gia phản ứng là:

 1. 2,8 g B. 5,6 g                       C. 11,2 g                     D. 56 g

Câu 2: Ngâm một đinh sắt trong 100 ml dung dịch CuCl2 1M, giả thiết đồng tạo ra  bám hết vào đinh sắt. Sau khi  phản ứng xong lấy đinh sắt ra, sấy khô, khối lượng đinh Fe tăng thêm

 1. 15,5 g B. 0,8 g                       C. 2,7 g                       D. 2,4 g

Câu 3: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, dư thì thể tích khí NO2 (đktc) thu được là:

 1. 1,12 lit B. 2,24 lit                    C. 3,36 lit                    D. 4,48 lit

Câu 4: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được thể tích khí H2 (đktc) là:

 1. 2,24 lit B. 4,48 lit                    C. 1,12 lit                    D. 6,72 lit

Câu 5: Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Sau phản ứng thu được 2,24 lit khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

 1. 6,4 gam B. 4,4 gam                   C. 5,6 gam                   D. 3,4 gam

Câu 6: Hòa tan 6 g hợp kim Cu, Fe và Al trong axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lit H2 (đktc) và 1,68 g chất rắn không tan. Thành phần % của hợp kim là:

 1. 40% Fe, 28% Al, 32% Cu B. 41% Fe, 29% Al, 30% Cu
 2. 42% Fe, 27% Al, 31% Cu D. 43% Fe, 26% Al, 31% Cu

Câu 7: Ngâm 9 gam hợp kim Cu – Zn trong dung dịch axit HCl dư thu được 896 ml khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu là:

 1. 6,4 gam B. 3,2 gam                   C. 2,6 gam                   D. 1,3 gam

Câu 8: Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lit  NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối nitrat sinh ra là:

 1. 9,5 g B. 7,44 g C. 7,02 g                     D. 4,54 g

Câu 9: Nhúng thanh Fe vào 200 ml dung dịch CuSO4 0,1 M . Sau khi màu xanh của dung dịch mất, lấy thanh Fe ra ( giả sử toàn bộ Cu sinh ra bám hết vào thanh Fe) thấy khối lượng thanh Fe.

 1. tăng 1,28 gam B. tăng 1,6 gam           C. tăng 0,16 gam         D. giảm 1,12 gam

Câu 10: Cho 8,3 gam hỗn hợp bột các kim loại Fe và Al tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 8,4 lit H2 đo ở 136,5oC và 760 mm Hg. Phần trăm của kim loại trong hỗn hợp là:

 1. %Al = %Fe =

Câu 11: Nung nóng 16,8 g bột Fe và 6,4 g bột S (không có không khí) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư thì có V lit khí thoát ra (đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là:

 1. 2,24 lit B. 4,48 lit                    C. 6,72 lit                    D. 3,36 lit

Câu 12: Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lit H2 (đktc). Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thu được là:

 1. 4,48 lit B. 1,12 lit                    C. 3,36 lit                    D. 2,24 lit

Câu 13: Cho 6,72 lit khí H2 (đktc) đi qua ống đựng 32 g CuO nung nóng thu được chất rắn A. Thể tích dung dịch HCl 1M đủ để tác dụng hết với A là:

 1. 0,2 lit B. 0,1 lit                      C. 0,3 lit                      D. 0,01 lit

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 1,5 g hỗn hợp bột Al và Mg vào dung dịch HCl dư thu được 1,68 lit H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al và Mg lần lượt là:

 1. %Al = ; %Mg =

Câu 15: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là:

 1. Mg B. Fe                           C. Al                           D. Zn

Câu 16: Cho 4,8 gam một kim loại R hóa trị II tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lit khí NO duy nhất (đktc). Kim loại R là:

 1. Zn B. Mg                          C. Fe                           D. Cu

Câu 17: Cho 2,16 gam kim loại R tác dụng với khí clo (dư) thu được 8,55 gam muối. Kim loại R là:

 1. Mg B. Al                           C. Ca                           D. Fe

Câu 18: Cho 4,875 g một kim loại M hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lit khí NO duy nhất (đktc). Kim loại M là:

 1. Zn B. Mg                          C. Ni                           D. Cu

Câu 19: Đốt cháy hết 3,6 g một kim loại hóa trị II trong khí clo thu được 14,25 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là:

 1. Zn B. Cu                           C. Mg                          D. Ni

Câu 20: Đốt cháy hết 1,08 g một kim loại hóa trị III trong khí clo thu được 5,34 g muối khan của kim loại đó. Kim loại mang đốt là:

Câu 21: Hòa tan 1,44 g một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch  H2SO4 0,5M. Để trung hòa lượng axit dư trong dung dịch thu được, phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là:

 1. Ba B. Ca                           C. Mg                          D. Be

Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 0,5 g hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lit H2 (đktc). Kim loại hóa trị II đó là:

 1. Mg B. Ca                           C. Zn                           D. Be

Câu 23: Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M . Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lit khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:

 1. NaCl B. KCl                         C. BaCl2                      D. CaCl2

Câu 24: Điện phân bằng điện cực trơ dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II với dòng điện có cường độ 6A. Sau 29 phút điện phân thấy khối lượng catot tăng 3,45 g. Kim loại đó là:

 1. Zn B. Cu                           C. Ni                           D. Sn

Câu 25: Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 10A trong một thời gian thu được 0,224 lit khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là:

 1. 1,28 g B. 0,32 g                     C. 0,64 g                     D. 3,2 g

Câu 26: Điện phân 200 ml dung dịch AgNO3 0,4M với điện cực trơ, trong thời gian 4 giờ, cường độ dòng điện là 0,402A. Khối lượng Ag thu được sau điện phân là:

A.

Câu 27: Để khử hoàn toàn 30 g hỗn hợp gồm: CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, MgO cần dùng 5,6 lit khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

 1. 28 g B. 26 g                                    C. 24 g                                    D. 22 g

Câu 28: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe và MgO cần dùng vừa đủ 8,4 lit CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là:

 1. 39 g B. 38 g                                    C. 24 g                                    D. 42 g

Câu 29: Hòa tan 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ?

 1. 54,5 g B. 55,5 g                     C. 56,5 g                     D. 57,5 g

Câu 30: Để khử hoàn toàn 23,2 g một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lit H2 (đktc). Kim loại đó là:

 1. Mg B. Cu                           C. Fe                           D. Cr

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *