Bài tập Phản ứng trao đổi ion

Ôn tập môn Hóa
 1. Phản ứng trao đổi ion

Câu 1: Dung dịch NaOH có phản ứng với dung dịch: A. KCl.    B. KNO3.                C. FeCl3.                D. K2SO4.

Câu 2: Chất phản ứng được với dung dịch CaCl2 tạo kết tủa là: A. Na2CO3.         B. Mg(NO3)2.         C. NaNO3. D. HCl.

Câu 3: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là: A. K2SO4.           B. KNO3.                C. FeCl2.  D. BaCl2.

Câu 4: Chất phản ứng được với dung dịch H2SO4 tạo ra kết tủa là: A. NaOH.      B. Na2CO3.C. BaCl2.           D. NaCl.

Câu 5: Cho dung dịch chứa FeCl2, AlCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là : A. FeO, Al2O3.        B. Fe2O3.                C. FeO.  D. Fe2O3, Al2O3.

Câu 6: Dãy hóa chất đều tác dụng được với dung dịch Na2CO3

 1. HNO3, CaCl2, Ba(OH)2. B. H2SO4, K2SO4, KOH. C. HCl, K2SO4, Ba(OH)2. D. HNO3, CaCl2, KOH.

Câu 7: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch

 1. CaCl2. B. NaNO3.             C. KCl.   D. KOH.

Câu 8: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

 1. Na2SO4. B. NaOH.              C. CuSO4.              D. NaCl.

Câu 9: Cho dãy các chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là:

Câu 10: Kết tủa Fe(OH)2 sinh ra khi cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch

 1. HCl. B. NaOH.              C. NaCl.                 D. KNO3.

Câu 11: Cho dãy các chất: NaOH, NaCl, NaNO3, Na2SO4. Chất trong dãy phản ứng được với dung dịch BaCl2 là:  

 1. NaCl. B. NaNO3. C. Na2SO4. D. NaOH.

Câu 12: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

 1. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ.
 2. kết tủa màu xanh lam. C. kết tủa màu nâu đỏ.          D. kết tủa màu trắng hơi xanh.

Câu 13: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

 1. bọt khí bay ra. B. kết tủa trắng xuất hiện.
 2. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. D. bọt khí và kết tủa trắng.

Câu 14: Cho 0,02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở đktc) là:

 1. 0,224 lít.           B. 0,672 lít.           C. 0,448 lít.           D. 0,336 lít.

Câu 15: Để tác dụng hết với dung dịch chứa 0,01 mol KCl và 0,02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là:

 1. 20 ml. B. 10 ml. C. 40 ml.                D. 30 ml.

Câu 16: Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH3COOH (dư), thu được V lít khí CO2 (ở đktc). Giá trị của V là:  

 1. 3,36. B. 2,24.                  C. 4,48.                  D. 1,12.

Câu 17: Trung hoà V ml dung dịch NaOH 1M bằng 100 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là :

 1. 300. B. 200.                   C. 400.                   D. 100.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *