Đề kiểm tra Ma trận và đáp án hóa 11 – học kì 1 -ban cơ bản

Đề thi Hóa khối 11

KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC- LỚP 11- BAN CƠ BẢN

  1. MA TRẬN

HÌNH THỨC: TỰ LUẬN

NỘI DUNG

KIẾN THỨC

MỨC ĐỘ TỔNG
BIẾT HIỂU VẬN DỤNG VẬN DỤNG CAO
Sự điện li   Viết  phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn các phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li.      
    1 câu ( 2.0 điểm)     2,0
Ni tơ- Phốt pho   Viết sơ đồ phản ứng điều chế HNO3 trong PTN và muối Nitrat   Làm các dạng bài tập HNO3: xác định các đại lượng dựa vào sản phẩm khử  
    1câu ( 2.0 điểm)   1câu ( 3.0 điểm) 5.0
Tổng hợp:

Cacbon- hidrocacbon

Viết phản ứng đốt cháy hidrocacbon   Xác định sản phẩm của phản ứng CO2 tác dụng với dung dịch kiềm    
  1 câu (3.0 điểm)   3.0
TỔNG         10.0

 

  1. ĐỀ THI
SỞ GD-ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC 11

Năm học 2019-2020

Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)

 

SỞ GD-ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC 11

Năm học 2019-2020

Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC 11

Năm học 2019-2020

Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)

 

SỞ GD-ĐT NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN A

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC 11

Năm học 2019-2020

Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)

 

Mã đề 01

Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn các phản ứng sau ( nếu có xảy ra).

HNO3  +  NaOH→

MgCl+  NaOH→

Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

N2 NH3 NO NO2   HNO3

Câu 3 (3 điểm): Khí metan ( CH4) là thành phần chính của khí thiên nhiên, có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy hoàn 4,48 lít khí metan ( đktc) thu được được khí cacbonic và hơi nước.

  1. Tính khối lượng khí cacbonic và khối lượng nước thu được.
  2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 300ml dung dịch NaOH 1M . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 4 (3 điểm):

  1. Cho 9 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 6,72 lít khí NO (đktc, NO sản phẩm khử duy nhất). Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
  2. Cho 7,8 gam hỗn hợp Al, Al2O3 cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch B gồm 45 gam muối.

Nếu cũng cho 7,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26,7 gam muối.Tính thể tích khí  NO( đktc).

(Cho H=1; C= 12; O=16; Na=23; Mg=24; Al= 27; N=14; Cl= 35,5)

 

 

III. ĐÁP ÁN

Câu Nội dung Điểm
Câu 1

(2 điểm)

Viết đúng phương 1 trình phân tử được 0,5 điểm

Viết đúng 1 phương trình ion thu được gọn 0,5 điểm

2,0
Câu 2 Mỗi phản ứng đúng 0,5 điểm.

Thiếu điều kiện phản ứng của 2 phương trình trừ 0,25 điểm

2,0
Câu 3

3 điểm

a.  CH4 + 2O2→CO2 + 2H2O

    0,2           →  0,2      0,4 mol

Khối lượng CO2 là gam

Khối lượng nước là gam

0,5

 

0,5

b. Ta có    nên xảy ra 2 phản ứng tạo 2 muối .

NaOH+ CO2→NaHCO3

                         x             x          x (mol )

2NaOH+ CO2→Na2CO3 + H2O

                  2y             y        y mol 

                           

Ta có hệ           x+2y=0,3      x= 0,1 mol

                        x+y=0,2          y= 0,1 mol

khối lượng muối =0,1.84+ 0,1.106 = 19 gam                      

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Câu 4

3 điểm

a. mol Al là x, mol Mg là y . Ta có  27x+ 24y= 9

Al→Al+3 + 3e                       Mg→Mg+2 + 2e

x   →         3x mol                   y    →      2y mol

N+5 +3e→ N+2(NO)

        0,9←0,3 mol

Tổng số mol e cho bằng tổng số mol e nhận

3x+2y=0,9                        3x+2y=0,9  

Có hệ phương trình 

                                          27x+24y= 9

x=0,2 mol nên khối lượng Al=5,4 gam

%Al=; %Cu=40%

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

0,5

b. số mol Al là x mol ; Al2O3 là y mol nên :   27x+102y=7,8

và trong dung dịch có số mol muối Al3+ là x +2y mol

nên =x+2y

( bảo toàn nguyên tố Al)

        27x+102y=7,8          x=  0,1     

       x+2y= 0,2                   y=0,05  

Khối lượng muối Al(NO3)3= 0,2.213= 42,6 gam

Khối lượng muối NH4NO3=45-42,6=2,4 gam

Có các quá trình:

Al→Al+3 + 3e    

0,1 mol →0,3 mol  

N+5 +8e→ N-3(NH4NO3)

        0,24←0,03 mol

N+5 +3e→ N+2(NO)

        0,02←0,06 mol

Thể tích NO (đktc) là 0,02. 22,4=0,448 lít

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,5

Tổng Chú ý HS giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 10,0

 

 

 

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN HÓA HỌC 11

Năm học 2019-2020

Thời gian 45 phút( không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang)

 

Mã đề 02

Câu 1 ( 2 điểm): Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn các phản ứng sau ( nếu có xảy ra).

HCl + NaOH→

Mg(NO3)2+ NaOH→

Câu 2( 2 điểm): Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

NO NO2   HNO3  Cu(NO3)2Cu(OH)2

Câu 3 ( 3 điểm): Khí metan ( CH4) là thành phần chính của khí thiên nhiên, có nhiều ứng dụng, chủ yếu dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy hoàn toàn 3,2 gam khí metan thu được được khí cacbonic và hơi nước.

  1. Tính số mol khí cacbonic và số mol nước thu được.
  2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 300ml dung dịch KOH 1M . Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Câu 4 ( 3 điểm):

  1. Cho 7,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được 17,92 lít khí NO2 (đktc, NO2 là sản phẩm khử duy nhất). Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
  2. Cho 7,8 gam hỗn hợp Al, Al2O3 cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít khí NO (đktc) và dung dịch B gồm 45 gam muối.

Nếu cũng cho 7,8 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 26,7 gam muối.Tính thể tích khí  NO( đktc).

(Cho H=1; C= 12; O=16; Na=23; Mg=24; Al= 27; N=14; Cl= 35,5)

 

 

 

III. ĐÁP ÁN

Câu Nội dung Điểm
Câu 1

(2 điểm)

Viết đúng 1 phương trình phân tử được 0,5 điểm

Viết đúng 1 phương trình ion thu được gọn 0,5 điểm

2,0
Câu 2 Mỗi phản ứng đúng 0,5 điểm.

Thiếu điều kiện phản ứng của 2 phương trình trừ 0,25 điểm

2,0
Câu 3

3 điểm

a. số mol CH4= 0,2 mol

 CH4 + 2O2→CO2 + 2H2O

    0,2           →  0,2      0,4 mol

0,5

 

0,5

b. Ta có    nên xảy ra 2 phản ứng tạo 2 muối .

KOH+ CO2→KHCO3

                             x             x      x (mol )

2KOH+ CO2→K2CO3 + H2O

                       2y             y        y mol 

                           

Ta có hệ            x+2y=0,3          x= 0,1 mol

                      x+y=0,2                y= 0,1 mol

khối lượng muối =0,1.100+ 0,1.138= 23,8 gam                      

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Câu 4

3 điểm

a. mol Al là x, mol Mg là y . Ta có  27x+ 24y= 7,8

Al→Al+3 + 3e                       Mg→Mg+2 + 2e

x   →         3x mol                   y    →      2y mol

N+5 +1e→ N+4(NO2)

        0,8←0,8 mol

Tổng số mol e cho bằng tổng số mol e nhận

3x+2y=0,8                        3x+2y=0,8 

Có hệ phương trình 

                                          27x+24y= 7,8

x=0,2 mol nên khối lượng Al=5,4 gam

%Al=; %Cu=30,77%

 

 

0,5

 

 

 

 

0,5

 

0,5

b. số mol Al là x mol ; Al2O3 là y mol nên :  

27x+102y  =7,8

và trong dung dịch có số mol muối Al3+ là x +2y mol

nên =x+2y

( bảo toàn nguyên tố Al)

        27x+102y=7,8          x=  0,1     

       x+2y= 0,2                   y=0,05  

Khối lượng muối Al(NO3)3= 0,2.213= 42,6 gam

Khối lượng muối NH4NO3= 45- 42,6 =2,4 gam

Có các quá trình:

Al→Al+3 + 3e    

0,1 mol →0,3 mol  

N+5 +8e→ N-3(NH4NO3)

        0,24←0,03 mol

N+5 +3e→ N+2(NO)

        0,02←0,06 mol

Thể tích NO (đktc) là 0,02. 22,4=0,448 lít

 

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,5

Tổng Chú ý HS giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 10,0

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *