Lí thuyết tổng hợp kim loại

Ôn tập môn Hóa Tổng hợp

Bài tập tổng hơp.

Câu 1:Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất:

 1. Vàng B. Bạc C. Đồng               D. Nhôm

Câu 2: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhât ?

 1. Đồng B.Nhôm C. Sắt        D. Vonfram

Câu 3: Kim loại nào nhẹ nhất( khối lượng riêng nhỏ nhất)?

 1. Li B. Na            C. K             D. Ra

Câu 4: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

 1. Cr Fe          C. Cu                        D. Pb

Câu 5: Độ dẫn điện của kim loại thay đổi như thế  nào khi nhiệt độ giảm?

 1. Độ dẫn điện giảm B. Độ dẫn điện tăng C. không đổi   D. Vừa tăng vừa giảm

Câu 6: Kim loại ở trạng thái lỏng hoặc rắn đều dẫn  được điện vì:

A.Vì chúng có cấu tạo tinh thể.

B.Vì có các e liên kết yếu  với hạt nhân, chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

 1. Vì kim loại có bán kính nguyên tử nhỏ.

D.Vì kim loại có tính khử mạnh.

Câu 7: Những tính chất vật lí chung của kim loại chủ yếu là do:

 1. Khối lượng nguyên tử kim loại. B. Cấu trúc mạng tinh thể kim loại

C.Tính khử của kim loại                 D. Các e tự do trong kim loại

Câu 8:Có 4 kim loại Al,Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng  với cả 4 dung dịch trên:

A.Mg           B.Cu                    C.Al         D. không có kim loại nào

Câu 9: Tính chất chung của kim loại là:

 1. Tính oxi hóa B.Tính bị oxi hóa C. bị khử     D. nhận eletron

Câu 10: Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối trong trường hợp nào sau đây?

 1. Na +CuSO4       Zn  + FeCO3              C. Fe + CuSO4            D. Cu + FeSO4

Câu 11:Những kim loại nào sau đây  được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện  với chất khử  là CO?    A. Ag,  Cu, Al             B.Fe, Ni, Cu              C.Cu, Ca,Cr              D.Zn, Mg, Fe

Câu 11: Sự biến đổi tính khử các nguyên tố trong dãy Al- Fe- Ca-Ba là:

 1. tăng dần B. Giảm dần C. không thay đổi        D. Vừa giảm vừa tăng

Câu 12:Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng tính khử:

A.Al, Fe, Zn,  Mg               B.Mg, Al, Zn, Fe            C.Fe, Zn , Al, Mg           D.Zn, Fe, Mg, Al

Câu 13:Cặp nguyên tố nào sau đây có tính chất hóa học giống nhau?

A.K, Na     B.Na, Ca            C.Ag, Fe            D.Al, Fe

Câu 14:Những kim loại nào sau  được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện:

 1. Kim loại có tính khử mạnh( từ nhôm trở về trước)
 2. Kim loại có tính khử trung bình như: Zn, Cu, Fe, Sn
 3. Các kim loại như Al, Fe, Cu
 4. Các kim loại yếu như Hg, Ag, Au

Câu 15:Cho mẩu kim loại Na vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau đó cho thêm dung dịch NaOH vào. hiện tượng xảy ra:

A.Có kết tủa màu nâu đỏ.               B.có khí thoát ra và kết tủa nâu đỏ

C.Có kết tủa rồi tan                       D. có kết tủa trắng xanh

Câu 16: Cho 3 kim loại X,Y ,Z thỏa mãn:

  X Y Z
NaOH +
HCl + + +
HNO3 Đặc nguội +

X, Y, Z là:

A.Fe, Mg, Zn           B.Mg, Fe, Al       C.Fe, Mg, Al            D.Cu, Mg, Al

Câu 17: Cho  Al vào dung dịch hỗn hợp FeCl3 và HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được các muối là:

 1. AlCl3, FeCl3 AlCl3, FeCl2             C. AlCl3              D. FeCl2

Câu 18:Để điều chế các hidroxit Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3, ta cho dung dịch muối của chúng tác dụng  với :

 1. Dung dịch NaOH vừa đủ B.Dung dịch NaOH dư
 2. Dung dịch NH3 dư D. Dung dịch Ba(OH)2

Câu 19: Phản ứng nào sau đây không tạo ra kim loại:

 1. Cho Fe vào dung dịch CuSO4 B.Cho Cu vào dung dịch AgNO3
 2. Cho Cu vào dung dịch FeCl3 D. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dd Fe(NO3)2

Câu 20: Dung dịch FeSO4 lẫn tạp chất CuSO4. Phương pháp hóa học đơn chức giản để loại bỏ tạp chất là:

 1. Điện phân dung dịch
 2. Thả vào dung dịch 1 miếng Mg cho đến khi hết màu xanh của dung dịch
 3. Thả vào dung dịch 1 miếng Fe dư rồi lọc bỏ chất rắn
 4. Chuyển các chất về hidroxit rồi nhiệt phân , cho tác dụng H2SO4

Câu 21: Kim loại M có hóa trị I. Cho 5,85 gam kim loại M tác dụng hết  với nước thu được 1,68 lít khí(đktc) . M có nguyên tử khối bằng bao nhiêu (đvC)?

 1. 7 B.23               C.39               D.40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *