Bài tập Kim loại tác dụng với dung dịch muối

Ôn tập môn Hóa

Kim loại tác dụng với dung dịch muối

Câu 1: Một kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 tạo ra Cu. Kim loại đó là:A. Na.         B. Cu.     C. Fe.      D. Ag.

Câu 2: Ở nhiệt độ thường, kim loại Al tác dụng được với dung dịch

 1. KNO3. B. Ca(NO3)2.         C. Mg(NO3)2.         D. Cu(NO3)2.

Câu 3: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch:A. Al2(SO4)3. B. MgSO4.             C. CuSO4.              D. ZnSO4.

Câu 4: Dung dịch có thể hòa tan được kim loại Fe là :A. MgCl2.              B. AlCl3. C. FeCl2.                D. FeCl3.

Câu 5: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

 1. CuSO4 và ZnCl2. B. CuSO4 và HCl.   C. ZnCl2 và FeCl3.                            D. HCl và AlCl3.

Câu 6: Hai kim loại đều phản ứng được với dung dịch Cu(NO3)2 giải phóng kim loại Cu là

 1. Fe và Au. B. Fe và Ag.          C. Al và Ag.          D. Al và Fe.

Câu 7: Các kim loại thuộc dãy nào sau đây đầu phản ứng với dung dịch CuCl2?

 1. Na, Mg, Ag. B. Fe, Na, Mg.      C. Ba, Mg, Hg.     D. Na, Ba, Au.

Câu 8: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

 1. Fe + Cu(NO3)2. B. Cu + AgNO3.   C. Zn + Fe(NO3)2.                  D. Ag + Cu(NO3)2.

Câu 9: Cặp chất không xảy ra phản ứng là: A. Fe + dung dịch AgNO3.                  B. Cu + dung dịch FeSO4.

 1.    Cu + dung dịch FeCl3.                          D. Fe + dung dịch CuSO4.

Câu 10: Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với    A. Zn.     B. Cu.     C. Ag.     D. Fe.

Câu 11: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch:A. KNO3.                    B. FeSO4.               C. HCl.                   D. AgNO3.

Câu 12: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch: 

 1. CuSO4. B. HCl. C. AgNO3.              D. AlCl3.

Câu 13: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là:  A. CuSO4 và ZnCl2.              B. MgCl2 và FeCl3.

 1.                    CuSO4 và HCl.                 D. HCl và CaCl2.

Câu 14: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Cu là

 1. MgSO4 và ZnCl2. B. FeCl2 và ZnCl2. C. AlCl3 và HCl.                              D. FeCl3 và AgNO3.

Câu 15: Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là: A. 1.      B. 2.        C. 4.        D. 3.

Câu 16: Cho sắt tác dụng với từng dung dịch sau: FeCl3, CuSO4, ZnSO4, Pb(NO3)2, HCl, H2SO4 (đặc, nóng, dư), HNO3 dư, NaNO3. Số trường hợp phản ứng tạo muối sắt(II) là :A. 4.          B. 3.        C. 2.        D. 5.

Câu 17: Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?

 1. Ni(NO3)2. B. Pb(NO3)2.          C. Fe(NO3)2.          D. Cu(NO3)2.

Câu 18: Để loại bỏ kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp bột gồm Ag và Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại trên vào lượng dư dung dịch: A. Cu(NO3)2.              B. Fe(NO3)2.          C. AgNO3.              D. HNO3.

Câu 19: Để tinh chế Ag từ hỗn hợp bột Zn và Ag, người ta ngâm hỗn hợp trên vào một lượng dư dung dịch: A. Mg(NO3)2.       B. Zn(NO3)2.                 C. AgNO3.              D. NaNO3.

Câu 20: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại:A. Mg.         B. Fe.      C. Zn.     D. Ag.

Câu 21: Cho phản ứng: Fe + Cu2+  Fe2+ + Cu. Nhận xét nào dưới đây không đúng?

 1. Tính oxi hóa của ion Fe2+ yếu hơn ion Cu2+. B. Kim loại Fe khử được ion Cu2+.
 2. Ion Fe2+ oxi hóa được kim loại Cu. D. Kim loại Fe có tính khử mạnh hơn kim loại Cu.

Câu 22: Phương trình phản ứng hoá học nào sau đây sai?

 1. Cu +   Fe2+      Cu2+   +   Fe                    B. Cu   +   2Fe3+      2Fe2+   +   Cu2+
 2. Zn +   Pb2+      Zn2+   +   Pb                    D. Al   +   3Ag+      Al3+   +   3Ag

Câu 23: Để phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe. Giá trị của m là:

 1. 11,2. B. 8,4.         C. 2,8.    D. 5,6.

Câu 24: Cho 2,8 gam bột Fe vào lượng dư dung dịch CuCl2, khối lượng Cu thu được sau phản ứng là :

 1. 3,2 gam. B. 6,4 gam. C. 4,8 gam.           D. 9,6 gam.

Câu 25: Ngâm một vật bằng sắt có khối lượng 12 gam trong dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy vật ra khỏi dung dịch, sấy khô, đem cân thấy vật nặng 12,4 gam. Lượng Cu bám trên vật là :

 1. 1,6 gam. B. 6,4 gam. C. 3,2 gam.           D. 0,4 gam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *