Bài tập kim lọai tác dụng với axit

Ôn tập môn Hóa

: KIM LOẠI + AXIT THƯỜNG (HCl, H2SO4loãng) 

Phương pháp
– Chỉ những kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học mới tác dụng với ion H+ giải phóng H2.

M + nH+ → Mn+ + n/2 H2

–  Số mol HCl  = 2 số mol H2                         –  Số mol H2SO4 = số mol H2

  –  m muối clorua = mkl +mCl- = mhh +71nH2                        mmuối sunfat = mh2 + 96nH2

Ví dụ 1. Hòa tan hoàn toàn 8 g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 4,48 lít khí thoát ra ở đktc và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

 1. 22,2g.    B. 11,1g.   C. 22,0g.    D. 16,0g.

Ví dụ 2. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là

 1. 31,45g.   B. 33,25g.    C. 40,2g.    D. 35,58g.

Ví dụ 3: Hòa tan hết 5,1 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,25M thu được dung dịch X và 5,6 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan

là: A. 25,975 g    B. 25,950 g    C. 103,850 g   D.77,865 g

Bài tập tự làm
Câu 1. Cho 7,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào 400 ml dung dịch Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 8,512 lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là:
A. 25%    B. 75%     C. 56,25%    D. 43,75%
Câu 2. Hoà tan 7,8g hỗn hợp bột Al và Mg trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lượng nhôm và magie trong hỗn hợp đầu là:
A. 2,7g và 1,2g     B. 5,4g và 2,4g             C. 5,8g và 3,6g     D. 1,2g và 2,4g
Câu 3. Cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đậm đặc. Thể tích khí clo thu được ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 5,6 lít.    B. 0,56 lít.   C. 0,28 lít.    D. 2,8 lít.
Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp Mg và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

 1. 55,5g.    B. 91,0g.    C. 90,0g.   D. 71,0g.
  Câu 5. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
 2. 31,45g.   B. 33,25g.   C. 3,99g.   D. 35,58g.
  Câu 6. Cho 11,3 gam hỗn hợp Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO42M dư thì thu được 6,72 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là:
  A. 40,1g    B. 41,1g    C. 41,2g    D. 14,2g
  Câu 8. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4loãng tạo 1,792 lít khí ( đktc). Cũng cho m gam Fe tác dụng với HNO3loãng thì thấy thoát ra V lít khí (đktc) khí N2O. Giá trị V là:
 3. 0,672 lít   B, 1.344 lít   C. 4,032 lít    D. 3,36 lít
  Câu 9. Hoà tan 1,92 gam kim loại M ( hóa trị n ) vào dung dịch HCl và H2SO4loãng vừa đủ thu được 1,792 lít khí H2. Kim loại M là: A. Fe     B. Cu    C. Zn     D. Mg
  Câu 10. Cho 5,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2(đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp đầu là:

A. 52,94%    B. 32,94%    C. 50%     D. 60%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *