Bài tập Kim loại tác dụng axit

Ôn tập môn Hóa

Kim loại tác dụng với dd axit HCl, H2SO4 loãng

KL  + 2HCl→M + H2

KL  + H2SO4→M + H2

Độ tăng khối lượng dung dịch sau phản ứng = khối lượng kim loại phản ứng – khối lượng khí

Khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng gốc axit

Câu 1: Hòa tan a gam hỗn hợp M( hóa trị II ) và Fe vào dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 4,575 gam muối. Tính giá trị a?

Tính theo 2 cách

            KL  + 2HCl→           M            + H2

            ag      0,09 mol         →4,575   0,045 mol

BTKL : a+ 0,09.36,5=4,575+0,045.2

Cách 2: muối=kl+71nH2

Cách  3: Viết pu tổng quát

Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 6, 72 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch A. Cô cạn dung dịch A được bao nhiêu gam muối khan:

  1. 23, 1g B. 36 ,7g C. 32,6g         D. 46, 2g

            KL  +      2HCl→           M            + H2

            15,4g      0,6 mol         →m gam   0,3mol

BTKL: muối =15,4+0,6.36,5-0,3.2

C2: muối = kl+71nH2

Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 33,1g hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 13,44 lít khí thoát ra (ở đktc ) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

  1. 78,7g B. 75, 5g C. 74, 6g            D. 90, 7g

Câu 4 : Cho 14,5gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 6,72 lit H2 (đktc). Khối lượng(gam) muối sunfat thu được là:

  1. A. 43,9g                     B. 43,3g                      C. 44,5g                     D. 34,3g

Cách 1: KL  + H2SO4→M + H2

cachs2:  muối= KL+ 96nH2

Câu 5:Hoà tan hết 25,2g kim loại R trong dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được 1,008 lit H2 (đktc). Xác định kim loại R.

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 6,5g một kim loại A chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thì thu được 2,24 lit H2 (đktc). Xác định kim loại A.

Câu 7: Cho 10g một hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch axit HCl, thì thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Xác định thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

Câu 8: Để hoà tan 4,48g Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO40,75M.

Fe          +2H+      →Fe2++H2

            0,08 mol→0,16 mol

n H+      = nHCl+2n H2SO4=V.0,5+V.2.0,75=0,16

tính V đổi sang ml

Câu 9: Hoà tan 2,8g  một kim loại hoá trị (II) bằng một hỗn hợp gồm 80ml dung dịch axit H2SO4 0,5M và 200ml dung dịch axit HCl 0,2M. Dung dịch thu được có tính axit và muốn trung hoà phải dùng 1ml dung dịch NaOH 0,2M. Xác định kim loại hoá trị  II đem phản ứng.

Câu 10: Cho 5,1 gam Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít H2(đktc). Phần trăm khối lượng của Mg và Al trong hỗn hợp :

  1. 50%; 50% 47%; 53%           C. 25%; 75%             D. 75%; 25%

Câu 11:Cho 12,1 gam hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ  với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 26,3 gam muối khan. Giá tri của m

A.116 gam            B. 126g         C.146 gam                  D.156 gam

Câu 12 :Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng  với hỗn hợp gồm 0,1 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau phản ứng thu được  được chất rắn A, dung dịch B, khí C. Cho khí C  tác dụng CuO dư thu được a gam Cu. Giá trị a? A. 5,32 gam     B. 3,52 gam       C. 2,35 gam             D. 2,53 gam

Câu  13: Hòa tan a gam hỗn hợp Fe và Zn cần vừa đủ 1 lít dung dịch HCl 3,65M(d=1,19g/ml)thấy thoát ra 1 chất khí và thu được 1250 gam dung dịch A. Giá trị a

  1. 60,1g 60,0 gam     C.63,6g              D. kết quả khác

Câu 14:Cho 14,5 gam hỗn hợp Mg,Zn, Fe tác dụng  với dung dịch HCl dư thu được  6,72 lít khí (đktc) . Khối lượng muối thu được sau phản ứng :

A.35,8 gam              B36,8 gam           C.37,2 gam   D.34,2 gam

Câu 15:Hòa tan 10,0 gam hỗn hợp 2 kim loại trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được a gam muối khan.giá tri a là:

A.1,71 gam            B.17,1 gam        C.3,42g                  D.34,2 gam

Câu 16 :Cho 1,4 gam kim loại hóa trị II tác dụng hết  với dung dịch HCl thu được 0,56 lít khí(đktc). Kim loại đó là:A.Mg           B.Zn               C.Fe        D.Ni

Câu 17:Cho 8,8 gam 2 kim loại ở nhóm IIA và 2 chu kì liên tiếp tác dụng  với HCl dư thu được 6,72 lít khí (đktc) . Hai kim loại là:

A.Be và Mg       B.Mg và Ca                        C. Ca và Ba                         D. Mg và Zn

Câu 18:Để khử hoàn toàn 32 gam oxit của 1 kim loại cần 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại là:

A.Mg                B.Cu                      C.Fe                D.Cr

Câu 19:Cho a gam kim loại M vào  400 ml dung dịch HCl1M, sau phản ứng thu được 5,376 lít khí (đktc). Kim loại M là:

A.Mg              B.Ba                    C. Al                D.Fe 

Câu 20: Cho luồng khí H2 dư qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, SnO, MgO nung ở  nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp chất rắn còn lại:

A.Cu, Fe, Sn, Mg       B.Cu,Fe, SnO, MgO    C.Cu, Fe, Sn, MgO     D.Cu, FeO, SnO, MgO

Câu 21: Hòa tan 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl thu được 5,6 lít khí H2(đktc). Tính thể tích O2 cần phản ứng hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp trên?

A.2,8 lít      B.1,68 lít          C.4,48 lít       D.3,92 lít 

Câu 22: Cho 1,67 gam hỗn hợp 2 kim loại ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng  hết  với dung dịch HCl dư thu được 0,62 lít H2(đktc) . Hai kim loại đó là:

A.Be và Mg                 B.Mg và Ca                     C. Sr và Ba          D. Ca và Sr

Câu 23: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Clvà y mol SO42-. Tổng khối lượng muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị x và y là:

A.0,03 và 0,02      B.0,05 và 0,01                      C.0,01 và 0,03               D.0,02 và 0,05

Câu 24:Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hidrocacbonat của  kim loại M tác dụng hết  với dung dịch HCl dư thu được 0,448 lít H2 (đktc). Kim loại M là:

A.Na             B.Li              C.K     D.Rb

Câu 25:Cho 2,16 gam Mg tác dụng HNO3(dư). Sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO(đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:

A.13,32 gam       B.6,52 gam        C.8,88 gam               D.13,92 gam

Câu 26: Cho 7,2 g Mg tác dụng HNO3 dư thu được 4,48 lít khí X(đktc) ( sản phẩm khử duy nhất). Khí X là:A. NO    B.NO            C.N2               D.N2O

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M(có hóa trị không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí O2 và Cl2. Sau phản ứng thu được 23 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã dùng 5,6 lít (đktc). Kim loại M là: A.Mg     B.Ca           C.Be      D.Cu

Câu 28: Hòa tan 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng 1 lượng vừa đủ H2SO4 loãng thấy thoát ra 1,344 lít khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Tính m

A.10,27 gam            B.8,98 gam           C.7,25 gam                 D.9,52 gam

Câu 29:Hòa tan 2,81 gam hỗn hợp Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml dung dịch H2SO4 loãng. Sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan.

A.6,81 gam       B.4,81 gam     C.3,81 gam           D.5,81 gam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *