Đề kiểm tra 1 tiết hóa Khối 11 – số 1

Đề thi Hóa khối 11

KIỂM TRA 1 TIẾT- HÓA 11- BAN CB

Họ tên:                                                                                                                        lớp 11b

Câu 1: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi:

 1. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan

B.Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh

C.Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng

D.Phản ứng không phải là thuận nghịch

Câu 2: Cho 146g dung dịch HCl 10% vào nước được 2 lít dung dịch A. Nồng độ ion H+ trong dung dịch A:

 1. 0,4M            B.0,2M              C.0,1M             D.0,5M

Câu 3: Cho Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl. Phương trình ion rút gọn của phản ứng:

 1. Fe3++ 3Cl→ FeCl3                   
  B.H+ +  OH  → H2O

C.Fe(OH)3+ 3H→ Fe3+  + 3H2O   
D.Fe(OH)3+3Cl → FeCl3+ 3OH

Câu 4: pH của dung dịch HNO3 0,02M:

 1. 2,0         B.12          C.11,7         D.1,7

Câu 5: Cho dãy các chất: Al2O3, NaHCO3, NH4Cl, H2O, ZnSO4, Al(OH)3, Sn(OH)2, . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:   A. 3                B.6        C.5                              D.4.

Câu 6: Giá trị tích số ion của nước phụ thuộc vào:

 1. áp suất             B.nhiệt độ            
  C.sự có mặt của axit hòa tan               D.sự có mặt của bazơ hòa tan

Câu 7: Nồng độ  ion NO3–  trong dung dịch Fe(NO3)3 0,05 M là:

 1. 0,10M             B .0,20M        C.0,15M          D.0,05M

Câu 8:  Dung dịch X gồm 0,1 mol K+;  0,2 mol Mg2+;  0,1 mol Na+; 0,2 mol Cl và a mol Y2-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Ion Y2- và giá trị của m:

 1. SO42-và 56,5          B.CO32-và 30,1       
  C.SO42- và 37,3           D.CO32- và 42,1

Câu 9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng trao đổi ion trong dung dịch:

 1.  Zn + H2SO4 → ZnSO4+ H2                            

B..  Fe(NO3)3 + NaOH → Fe(OH)3 + 3 NaNO3

C.Fe(NO3)3 + 2KI → Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

D.Zn  + Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Câu 10: Cho các chất: KCl rắn khan, nước nguyên chất, ancol etylic khan, CaCl2 nóng chảy, HBr hòa tan trong nước. Số chất dẫn điện:

 1. 4                B.3              C.2              D.1

Câu 11: Một dung dịch có  [H+] =  4,2. 10-3M, đánh giá nào dưới đây là đúng:

 1. pH= 3 B.pH <3        C.pH= 4           D.pH > 4

Câu 12: Trong dung dịch HCl 0,01M tích số ion của nước:

 1. [H+]. [OH] = 1,0. 10-14 B.[H+]. [OH]  > 1,0. 10-14

C.[H+]. [OH]  <  1,0. 10-14                       D.không xác định được

Câu 13: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

 1. Na+, K+, OH, HCO3 B.K+, Ba2+, OH, Cl

C.Al3+, PO43– , Cl, Ba2+                      D.Ca2+, Cl, Na+, CO32–

Câu 14:  Cho a gam Na vào nước thu được 1,5 lít dung dịch có pH = 13. Giá trị của a

 1. 0,345           B.3,45             C.1,53                         D.15,30

Câu  15:  Trong  số  các  dung  dịch:  Na2CO3,  KCl,  CH3COONa,  NH4Cl,  NaHSO4,  C6H5ONa,  những dung dịch có pH > 7 là:

 1. Na2CO3, NH4Cl, KCl. B.KCl, C6H5ONa, CH3COONa.

C.Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa               D.NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4

Câu 16: Dãy chất đều là chất điện li mạnh:

 1. Na3PO4, Ba(NO3)2, KCl     B.Na2SO4, NaCl, Ba(NO3)2

C.K2S, KHS, KCl                               D.AlCl3, Na3PO4, K2SO3

Câu 17: Nồng độ mol/l của Na+ trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 0,6 mol Na2SO4

 1. 0,8. B. 0,4. C. 0,9.                            D. 0,6.

Câu 18: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:      A. tạo thành chất kết tủa.       B. tạo thành chất khí. 

 1. tạo thành chất điện li yếu. D. hoặc A, hoặc B, hoặc C.

Câu 19: Chất điện li là

 1. chất không dẫn điện. B. chất phân li trong nước thành các ion.
 2. chất tan trong nước. D. chất hòa tan trong nước tạo cation.

Câu 20: Dung dịch X có pH = 3. Nồng độ ion H+ trong dung dịch X là

 1. 10-11. B. 10-3. C. 10-4.                           D. 10-5.

 

B.PHẦN TỰ LUẬN (3đ)

 1. PHẦN CHUNG

Câu 1 (1): Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra  trong dung dịch:

a, NH4Cl + NaOH→

b, FeS + HCl →

c, Ca(HCO32 +  ? →  Na2CO3 +    ?   +  H2O

d, Na2HPO4 +        ?          → H3PO4 +  ?

Câu 2 (2,0đ): Trộn 100 ml dung dịch KOH 0,3M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M, thu được 200ml dung dịch X.

 1. Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion thu gọn.
 2. Tính pH của dung dịch X.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *