Bài tập chuyên đề đốt cháy este

Ôn tập môn Hóa

Dạng 1: Bài toán về phản ứng đốt cháy este

– Đặt công thức của este cần tìm có dạng: CxHyOz  ( x, z ≥ 2; y là số chẵn; y ≥ 2x )

Phản ứng cháy:    CxHyOz  + O2→xCO2 +y/2H2O

Nếu  đốt cháy este A mà thu được = nCO2=nH2O Este A là este no, đơn chức, mạch hở

CnH2nO2

 Nếu đốt cháy axit cacboxylic đa chức hoặc este đa chức, sẽ có từ 2 liên kết  trở lên  Þ  <

Phản ứng đốt cháy muối CnH2n+1COONa:  2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  →Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2O

Áp dụng ĐLBT nguyên tố Oxi: neste= n O2(este)= nO2(sp)-nO2(đốt)=n muối

Khi làm bài tập xác định số nguyên tử C dùng CTPT Cx, khi xác định CTCT dùng CTTQ RCOOR’

 Câu 1a: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9

Câu 1b.Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 7,952 lít oxi (đktc) thu được 5,22 gam H2O. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 7,84 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9

Cách tính. Tính số mol CO2 .1,5-mol O2=mol muối

M muối =m muối : mol muối

Câu 1c: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần 3,696 lít  oxi (đktc) thu được 6,38g CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với NaOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,57 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOCH và HCOOC2H5

Câu 2a: Đốt cháy hoàn toàn 2,96 gam este A thu được 5,28 gam CO2 và 2,16 gam nước .CTPT của A là:

A.C3H6O2              B.C2H4O2               C.C3H4O2      D.C4H8O2

tính CO2, H2O suy ra CTPT: CnH2nO2

CnH2nO2→nCO2

14n+32→ n mol

2,96→ 0,12 mol

Giải  ra n=

Câu 2b: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam este A thu được 1,344 lít  CO2 và 1.08  gam nước. CTPT của A là:

A.C3H6O2              B.C2H4O2               C.C3H4O2      D.C4H8O2

tính CO2, H2O suy ra CTPT: CnH2nO2

số mol CO2 và nước bằng nhau→nCO2

14n+32→ n mol

2,96→ 0,06 mol

Giải  ra n=

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hợp chất hữu cơ X cần 6,72 lít khí Oxi(đktc)thu được số mol CO2 và nước bằng nhau. Biết X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra 2 hợp chất hữu cơ. CTCT của X là:

A.HCOOC3H7   B.HCOOCH3        C.CH3COOC2H5     D.C2H5COOCH3

Xtác dụng với dung dịch NaOH tạo ra 2 hợp chất hữu cơ nên X là este

số mol CO2 và nước bằng nhau nên X có CTPT CnH2nO2

Câu 4a: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam 1 este X thu được 13,2 gam CO2 và 5,4g nước . Biết X tham gia phản ứng tráng gương.CTCT X: A.HCOOC2H5           B.HCOOCH3                      C.CH3COOC2H5   D.CH3COOCH3

Câu 4b: Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam 1 este X thu được 17,6 gam CO2 và 7,2 g nước . Biết X không tham gia phản ứng tráng gương.CTCT

X: A.HCOOC2H5           B.C2H5COOCH3                      C.CH3COOC2H5   D. C2H5COOCH3 hoặc.CH3COOC2H5

Câu 4c: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam 1 este X thu được 0.15 mol  CO2 và 0,15 mol  nước . Biết X không  tham gia phản ứng tráng gương.CTCT X: A.HCOOC2H5           B.HCOOCH3                      C.CH3COOC2H5   D.CH3COOCH3

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 1 este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol Oxi phản ứng . Tên gọi este là:

  1. Metyl fomat B.etylaxetat C.n-propylaxetat                          D.metylaxetat

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn thu được 0,2 mol nước . Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên thu được hỗn hợp Y. Nếu   đốt cháy ½ hỗn hợp Y thu được thể tích CO2 là:

A.2.24 lít               B.3.36 lít                    C.1,12lít               D.4,48 lít;

Câu 7a: Đốt cháy hoàn toàn 1 este X đơn chức thu được số mol CO2 và nước tỉ lệ 3:2. Và số mol Oxi phản ứng bằng 1,5 lần số mol nước thu được. Xác định CTCT và gọi tên X. Viết phản ứng thủy phân của X trong môi trường axit.

Câu 7b: Đốt cháy hoàn toàn 1 este X đơn chức thu được số mol CO2 và nước tỉ lệ 3:2. Và số mol Oxi phản ứng bằng  số mol CO2 thu được. Xác định CTCT và gọi tên X. Viết phản ứng thủy phân của X trong môi trường kiềm.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất  X đơn  chức thu được 0,4 mol CO2 và 0,3 mol nước và cần 10,08 lít Oxi(đktc) . Biết X tham gia  được phản ứng tráng gương và tác dụng dung dịch NaOH thu được 2 sản phẩm hữu cơ. Xác định CTCT X.

Câu 9:Hỗn hợp E gồm este đơn chức X và este hai chức Y (X, Y đều mạch hở, có cùng số π, MX<MY). Đốt cháy hoàn toàn 8,36 gam E cần dùng vừa đủ 0,43 mol O2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 8,36 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 7,04 gam muối và hỗn hợp F chứa hai ancol đơn chức (không có CH3OH). Từ lượng ancol F trên có thể điều chế được tối đa 4,42 gam hỗn hợp ete. Phần trăm khối lượng của X trong E?

  1. 61,72% B. 53,18%            C. 47,94%            D. 64,08%

Câu 10: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, đồng phân. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 10,08 lit oxi (đktc), thu được 17,6 gam CO2 và 5,4 gam nước. Cho m gam X tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 12,1 gam chất rắn và hỗn hợp ancol Y. Khối lượng của ancol có phân tử khối lớn hơn trong Y là

  1. 4,6 gam B. 2,3 gam C. 3,0 gam           D. 2,9 gam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *