Bài tập về điều chế và nhận dạng Polime

Tổng hợp

Dạng 1: Bài tập về  điều chế và nhận dạng polime

Câu 1: Thủy tinh hữu cơ  được  điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp monome nào sau:

A.metylmetacrylat       B.axit acrylic       C.axit metacrylic       D.etilen

Câu 2: Hidrocacbon X có CTPT C4H6. X  được dùng để  điều chế cao su nhân tạo. X là:

A.buta1,2-dien           B.Buta-1,3 –dien      C. But-1-in                    D.But-2-in

Câu 3: Những polime nào sau đây có thể  được  điều chế bằng phương pháp trùng hợp:PVC, PE, nilon-6,6, tơ capron, thủy phân tinh hữu cơ, tơ axetat, cao su buna

A.PVC, thủy phân tinh hữu cơ, caosubuna, PE

B.PVC, tơ capron, thủy phân tinh hữu cơ , caosu buna, PE

 1. tơ axetat, PVC, PE, cao su buna, PE
 2. PVC, PE. Nilon-6,6, caosu buna

Câu 4: Nilon-6,6  được  điều chế từ chất nào sau đây bằng phương pháp trùng ngưng:

A.axit Ɛ-amino caproic              B.glyxin và alanin

C.axit a đipic và hexametylen điamin       D. hexametylen điamin và axit glutamic

Câu 5: Dãy các polime nào sau đây không thể  điều chế trực tiếp bằng phương pháp trùng hợp:

  1. caosu buna, cao su isopren,         B.PE, PVC, thủy tinh
 1. tơ nilon-6,6, tơ visco , tơ tằm                     .PMM, PP,PE, PVC

Câu 6: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

 1. Polietilen B. Polisaccarit     C. Xenlulozơ    D. Policaproamit(nilon-6).

Câu 7: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng?

 1. Polivinylclorua B. Polistiren C. Xenlulozơ          D. Policaproamit(nilon-6).

Câu 8: Polime (-CH2-CH(CH=CH2)-) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome?

 1. CH2=CH-CH2-CH3  B. CH2-CH=CH-CH2
 2. CH2=CH-C(CH3)=CH2 D. CHCH

Câu 9: Một loại cao su tổng hợp (cao su buna) có cấu tạo mạch như sau:

-CH­2 –CH=CH-CH2-CH2-CH=CH­-`CH2-…Công thức chung của cao su này là:

 1. (-CH2-CH=)n B. (CH2-CH=CH-)n
 2. (-CH2-CH=CH-CH2-)n D. (-CH2-CH=CH-CH2-CH2-)n

Câu 10: Tơ nilon-6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa:

 1. HOOC-(CH2)4-NH2

Câu 11: Đồng phân nào của C58 trùng hợp được tạo thành cao su:

 1. B.
 2. D.

Câu 12: Monome nào trùng hợp thành thủy tinh plexiglas:

 1. CH3-COOCH=CH­2 B. CH2=C(CH3)-CH=CH2
 2. CH2=CH-COOH D. CH3-CH=CH-COOH

Câu 13 : Chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng:

 1. CH­3-COOH B. HO-CH2-CH2-COOH
 2. H2N-CH­2-COOH D. HOOC-CH2-COOH

Câu 14: Từ xenlulozơ ta có thể điều chế được:

 1. Tơ visco B. Nilon-6,6                   C. Tơ enăng                    D. Tơ capron

Câu 15: Cho các polime sau: poli stiren; caosu isopren; tơ axetat; tơ capron; poli(metylmetacrylat); poli(vinylclorua); bakelit. Polime sử dụng để sản xuất chất dẻo gồm:              A. polistiren, poliisopren, poli(metyl metacrylat), bakelit

 1. polistiren, xenlulozo triaxetat, poli(metyl metacrylat), bakelit
 2. Polistiren, poli(metyl metacrylat), bakelit, poli(vinylclorua)
 3. Polistiren, xenlulozo triaxetat, poli(metyl acrylat)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *