Đề thi kiểm tra môn Hóa (sưu tầm) 12 – Đề 11

Đề thi hóa 12

Câu 1. Thủy phân không hoàn toàn tetra peptit X ngoài các a- amino axit còn thu được các đi peptit:

Gly-Ala; Phe-Val; Ala-Phe. Cấu tạo đúng của X là

 1. Ala-Val-Phe-Gly. B. Val-Phe-Gly-Ala.       C. Gly-Ala-Phe -Val.       D. Gly-Ala-Val-Phe.

 Câu 2. Khi trùng ngưng 13,1g axit e-aminocaproic với hiệu suất  80%, ngoài aminoaxit còn dư ta còn thu được m gam polime và 1,44 gam nước. m có giá trị là

 1. 11,66g. B. 10,41g.                       C. 9,04g.                         D. 9,328g.

 Câu 3. Glucozơ lên men thành ancol etylic, toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư tách ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Khối lượng glucozơ cần dùng là

 1. 48 g. B. 40 g.                           C. 24 g.                           D. 50 g.

 Câu 4. Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và ancol no đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

 1. metyl axetat. B. propyl fomiat.            C. etyl axetat.                  D. metyl fomiat.

 Câu 5. Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hóa học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ?

 1. Khử glucozơ bằng H2/Ni, t0. B. Oxi hoá glucozơ bằng AgNO3/NH3.
 2. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim. D. Oxi hoà glucozơ bằng Cu(OH)2 đun nóng.

 Câu 6. Thủy phân este E có công thức phân tử C4HO2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

 1. propyl fomat. B. ancol etylic.                C. metyl propionat.         D. etyl axetat.

 Câu 7. Fe bị ăn mòn điện hoá khi tiếp xúc với kim loại M để ngoài không khí ẩm. Vậy M là

 1. Cu. B. Al.                              C. Mg.                             D. Zn.

 Câu 8. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

 1. 4. B. 5.                                C. 3.                                D. 2.

 Câu 9. Ngâm 1 lá Zn trong 50 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Giả sử kim loại tạo ra bám hết vào lá Zn. Sau khi phản ứng xảy ra xong lấy lá Zn ra sấy khô, đem cân, thấy:

 1. Khối lượng lá kẽm tăng 0,215 gam. B. Khối lượng lá kẽm tăng 0,755 gam.
 2. Khối lượng lá kẽm giảm 0,755 gam. D. Khối lượng lá kẽm tăng 0,43 gam.

 Câu 10. Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

 1. este đơn chức. B. phenol.                       C. glixerol.                      D. ancol đơn chức.

 Câu 11. Kim loại Zn có thể khử được ion nào sau đây?

 1. K+. B. Mg2+.                          C. Cu2+.                           D. Na+.

 Câu 12. Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

 1. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và C2H5OH.    C. C2H5COONa và CH3OH.    D. CH3COONa và CH3OH.

 Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn một este X thu được . Este đó là

 1. đơn chức. B. no, mạch hở.              C. đơn chức no, mạch hở.   D. hai chức no, mạch hở.

 Câu 14. Hợp chất nào sau đây là đi peptit?

 1. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH. B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH.
 2. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2COOH. D. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2COOH.

 Câu 15. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste tối đa được tạo ra là

 1. 6. B. 4.                                C. 3.                                D. 5.

 Câu 16. Chọn câu đúng: “Glucozơ và fructozơ…

 1. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2“. B. là hai dạng thù hình của cùng một chất”.
 2. đều có nhóm chức CHO trong phân tử”.                         D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở”.

 Câu 17. Trong các phản ứng giữa các cặp chất sau, phản ứng nào làm cắt mạch polime

 1. cao su thiên nhiên + HCl B. poli(vinyl clorua) + Cl2
 2. poli(vinyl axetat) + H2O                     D. amilozơ + H2O

 Câu 18. Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

 1. 16,68 gam. B. 17,80 gam.                 C. 18,24 gam.                  D. 18,38 gam.

 Câu 19. Monome dùng để điều chế thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) là

 1. C6H5CH=CH2. B. CH2=C(CH3)COOCH3.                                       C. CH3COOCH=CH2.      D. CH2 =CHCOOCH3.

 Câu 20. Khi đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ thu được hỗn hợp khí CO2 và hơi H2O có tỉ lệ mol là 1:1. Chất này có thể lên men rượu. Chất đó là

 1. axit axetic. B. Fructozơ.                    C. Glucozơ.                     D. Saccarozơ.

 Câu 21. Nhận định sai

 1. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.
 2. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương.
 3. Phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2.
 4. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2.

 Câu 22. So sánh tính bazơ nào sau đây là đúng?

 1. C6H5NH2> C2H5NH2.                                        B. C6H5NH2>CH3NH2> NH3.
 2. CH3NH2> NH3> C2H5NH2. D. C2H5NH2> CH3NH2> C6H5NH2.

 Câu 23. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là

 1. X, Y, T. B. Y, Z, T.                      C. X, Y, Z, T.                  D. X, Y, Z.

 Câu 24. Công thức chung của amin no đơn chức, mạch hở là:

 1. CnH2n+3N. B. CxHyN.                       C. CnH2n+1NH2.                     D. CnH2n+1N.

 Câu 25. Đun nóng dung dich chứa 27 gam glucozơ với dung dich AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

 1. 32,4 g. B. 16,2 g.                        C. 21,6 g.                        D. 10,8 g.

 Câu 26. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

 1. metyl axetat. B. metyl propionat.         C. propyl axetat.              D. etyl axetat.

 Câu 27. Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3, hiện tượng nào xảy ra?

 1. kết tủa màu đỏ nâu. B. khí mùi khai bay ra.   C. khói trắng bay ra.        D. tạo kết tủa trắng.

 Câu 28. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là

 1. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.
 2. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh. D. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.

 Câu 29. Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

 1. 200 ml. B. 300 ml.                       C. 150 ml.                       D. 400 ml.

 Câu 30. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

 1. 12,4 %. B. 13,4 %.                      C. 11,4 %.                       D. 14,4 %.

 Câu 31. Trong chất béo luôn có một lượng axit tự do. để trung hòa 2,8g chất béo cần 3,0 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là bao nhiêu?

 1. 5. B. 6.                                C. 8.                                D. 7.

 Câu 32. Cấu tạo của monome tham gia được phản ứng trùng ngưng là

 1. có ít nhất 2 nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng. B. trong phân tử phải có liên kết pi hoặc vòng không bền.
 2. thỏa điều kiện về nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp. D. các nhóm chức trong phân tử đều có chứa liên kết đôi.

 Câu 33. Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dịch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerol. Để phân biệt 3 dung dịch, người ta dùng thuốc thử

 1. Phản ứng với Na. B. Dung dịch axit.
 2. Dung dịch iot. D. Dung dịch iot và dung dịch AgNO3/NH3,t0.

 Câu 34. Kim loại có các tính chất vật lý chung là

 1. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.     B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.
 2. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. D. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.

 Câu 35. Phản ứng nào sau đây không xảy ra?

 1. Al + Ag+ B. Fe + Fe3+               C. Zn + Pb2+               D. Cu + Fe2+

 Câu 36. Cho các chất: etyl axetat, anilin, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, . Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là

 1. 6. B. 3.                                C. 5.                                D. 4.

 Câu 37. Để trung hoà 3,1g một amin đơn chức cần 100ml dung dịch HCl 1M. Amin đó là

 1. C3H9N. B. CH5N.                        C. C3H7N.                        D. C2H7N.

 Câu 38. Cho 2,52g một kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo ra 6,84g muối sunfat. Kim loại đó là

 1. Mg. B. Al.                              C. Zn.                              D. Fe.

 Câu 39. Nhiệt độ sôi của C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOCH3 giảm dần theo thư tự nào?

 1. CH3COOH > CH3COOCH3 > C2H5OH > CH3CHO. B. C2H5OH > CH3COOH > CH3CHO> CH3COOCH3.
 2. CH3COOH > C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO. D. C2H5OH > CH3CHO > CH3COOCH3 > CH3COOH.

 Câu 40. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là

 1. PE. B. amilopectin.               C. nhựa bakelit.               D. PVC.

—————HẾT————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *