Bài tập về sắt

Ôn tập môn Hóa

/ Bài tập áp dụng

Câu 1 :  Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được dd X . Dung dịch X phản ứng vừa đủ với Vml dd KMnO4 0,5M . Giá trị của V là :

 1. 20ml B. 40ml                          C. 60ml                         D. 80ml

Câu 2 : Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Cu , Mg , Al tác dụng hết với dd HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO vào 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là :

 1. 3,45g                        B. 4,35g                         C. 5,69g                         D. 6,59g

Câu 3 : Nung m gam bột Fe trong oxi , thu được 3g hỗn hợp chất rắn X . Hòa tan hết hh X Trong dd HNO3 dư thì thu được 0,56 lít ( đktc) NO ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị m là :

 1. 2,22                          B. 2,32                           C. 2,42                            D. 2,52

56x+16y=3

3x-2y=0,075

 

Vd:Nung 5,6 gam Fe thu được m g hỗn hợp chất rắn X . Hòa tan hết hh X Trong dd HNO3 dư thì thu được 1,12  lít ( đktc) NO ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị m là

Electron cho= 0,3=electron nhận =2y +0,15

 

0,3- 2y=0,15 , y= 0,075 mol

Khối lượng X=5,6 +16.0,075=6,8 gam

Vd Nung 11,2  gam Fe thu được 13,6 g hỗn hợp chất rắn X(Fe va oxit Fe) . Hòa tan hết hh X Trong dd HNO3 đặc nóngdư thì thu được V  lít ( đktc) NO2 ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị Vlà

56x+16y=?

3x-2y=?

X=0,2 mol , khối lượng O=13,6- 11,2=2,4 gam

Mol O=2,4: 16=0,15 mol =y

0,6-2.0,15=0,3 mol mol NO2=0,3 mol nên thể tích =6,72 lít

 

Nung 11,2  gam Fe thu được 13,6 g hỗn hợp chất rắn X(Fe va oxit Fe) . Hòa tan hết hh X Trong dd HNO3 đặc nóngdư thì thu được V  lít ( đktc) NO ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị Vlà

3.0,2-2.0,15=0,3 mol

N+5  + 3e→NO

 

0,3 →  0,1 mol thể tích =2,24 lít

 

Nung 5,6  gam Fe thu được 6,8 g hỗn hợp chất rắn X(Fe va oxit Fe) . Hòa tan hết hh X Trong dd H2SO4 đặc nóngdư thì thu được V  lít ( đktc) SO2 ( là sản phẩm duy nhất ) . Giá trị Vlà

Mol Fe =0,1 mol

Mol O=(6,8-5,6)/ 16=0,075 mol

0,1.3-0,075.2=0,15 mol

S+6 +2e→ S+4( SO2)

0,15→0,075  ,thể tích=0,075.22,4=1,68 lít

 

 

 

Vd: Nung a gam Fe ngoài kk , sau 1thời gian thu được 7,2g chất rắn X gồm Fe và cac oxit Fe. Hòa tan X trong H2SO4 đặc nóngdư thì thu được 1,12  lít ( đktc) SO2 ( là sản phẩm khử duy nhất ) . Giá trị Vlà

56x+16y=7,2

3x-2y=0,1

S+6 +2e→ S+4( SO2)

0,1 mol ←0,05

X= 0,1 mol, y=0,1 mol

Fe=0,1.56=5,6 gam

Câu 4 : Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thì thấy thoát ra 11,2 lít (đktc) hh khí A gồm 3 khí N2 , NO , N2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1:2 . Giá trị m là bao nhiêu ?

 1. 27g                           B. 16,8g                         C. 35,1g                          D. 3,51g

Câu 5 : Thể tích dd FeSO4  0,5M cần thiết để phản ứng vừa đủ với 100ml dd chứa KMnO4 0,2M và K2Cr2O7 0,1M ở môi trường axit là :

 1. 160 ml B. 320 ml                         C. 80 ml                          D. 640 ml
 2. Câu 6 : Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dd HNO3 thấy thoát ra V lít hỗn hợp khí A gồm NO và NO2 (ở đktc ) . Biết tỉ khối hơi của A đối với H2 là 19 . V bằng :
  1. 4,48 lít B. 2,24 lít                         C. 0,448 lít                      D. 3,36 lít

  Câu 7 : Nung m gam Fe trong không khí thì thu được 104,8 gam hh chất rắn A gồm Fe , FeO , Fe3O4 , Fe2O3 . Hòa tan A trong dd HNO3 dư thì thu được dd B và 12,096 lít hh khí NO và NO2 (đktc) có tỉ khối đối với heli(M=4) là 10,167 . Khối lượng m là?

  1. 74,8g B. 87,4g         C. 47,8g           D. 78,4g

  Mol NO= x mol

  Mol NO2= y mol

  Mol hỗn hợp =0,54 mol =x+ y= 0,54 mol(1)

  x+ y= 0,54 mol(1)

  x=0,18, y=0,36

  NO=30 , x                    5,332

  40,668

  NO2=46, y                  10,668

  x/y=5,332/10.668=1/2

  x+ y= 0,54

  2x=y

  x=0,18, y=0,36

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *