Bài tập HNO3 có muối amoni

Ôn tập môn Hóa

Bài tập ẩn muối NH4NO3

Bài 1 : Cho 2,16 gam Mg tác dụng với HNO3 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Tính khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X.

Hướng dẫn: 0,09.2 = 0,04.3 + x.8 ® x = 7,5.10-3 mol ® mmuối = 13,92 gam.

Bài 2 : Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, dư, thì thu được dung dịch X và 1,344 lít khí Y (gồm N2O và N2, đktc). Tỉ khối của Y so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Tính m.

Hướng dẫn:  N2O = 0,03 mol = N2®eAl = 1,38 mol; eY = 0,54 mol®emuối amoni= 0,84 mol.

® NH4NO3 = 0,105 mol ® m = 8,4+97,98 = 106,38 gam.

Bài 3 : Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M thu được dung dịch m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Tính m.

Hướng dẫn:  NO = 0,2 mol và N2O = 0,05 molÞ HNO3 dùng = 1,3 mol Þ HNO3 dùng để tạo muối NH4NO3 là 0,125 mol [vì HNO3 hết]

® m = 29+62.(3.0,2+0,05.8 +0,0125.8) + 80. = 98,2 gam

Bài 4: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít hỗn hợp khí X gồm N2 và N2O có tỉ khối so với hiđro là 18 và dung dịch chứa 8m gam muối, tính m.

Hướng dẫn: Al + HNO3® Al3+ + N2; N2O; NH4NO3 có thể.

BTE: nAl.3= 0,12.10+0,12.8+x.8

Ta có: m = 27.nAl và 8m = nAl.213+80x Þ x = 0,03 mol; nAl = 0,8Þ m = 21,6 gam.

Bài 5: Hoà tan m gam Zn vào Vml dung dịch HNO3 0,45M (vừa đủ) thu được 0,672 lít hỗn hợp khí N2, N2O (đktc) có tỉ khối so với không khí là 4/3 và dung dịch A. Cho NaOH dư vào dung dịch A đun nóng thu được 0,392 lít khí mùi khai (đktc).

  1. Tính thể tích từng khí.
  2. Tính m, V.

Hướng dẫn: a+ b = 0,03 mol; 28a+ 44b = 29.0,03.4/3 = 1,16 g  a = 0,01mol và b = 0,02 mol; BTE: 2x = 10a + 8b + 8.nNH3 = 0,4 mol  x = 0,2 mol

m = 13 gam và nHNO3 = 10nNH3 + 12nN2 + 10nN2O = 0,495 mol

V = 1100 ml.

Bài 6: Cho 7,5 gam hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch A và 1,232 lít hỗn hợp khí B gồm N2 và N2O (đktc, biết khí B có tỉ khối so với hiđro là 194/11). Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A đun nóng thu được 0,56 lít khí mùi khai (đktc). Tính khối lượng từng kim loại.

Hướng dẫn: a + b = 0,055 mol và 28a + 44b = 2.0,055.194/11 = 1,94g

a = 0,03mol và b =  0,025 mol.

Ta có: 24x+ 27 = 7,5 gam; 2x+ 3y= 10.0,03+ 0,025.8 + 8.0,025 = 0,7 mol

x = 0,2; y = 0,1 mol.

Bài 7: Cho 1,7 gam hỗn hợp X  gồm Mg, Al và Zn tác dụng vừa đủ với  250 ml dung dịch HNO3 0,65M thu được dung dịch A, không có khí thoát ra. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thì thu kết tủa B và khí D. Nung B đến khối lượng không đổi được 0,4 gam chất rắn.

  1. Tính khối lượng muối trong dung dịch A. (11,06 gam)
  2. Tính khối lượng mỗi kim loại.

Hướng dẫn: 24x+27y+65z = 1,7 gam

BTE: 2x+3y+2z =

mrắn = 40.x = 0,4 gam Þ x = 0,01 mol; y = 0,03 mol; z = 0,01 mol.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *